Fundacja Elbląg

Fundacja Elbląg

KRS: 0000033301

Naszą misją jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego dumnego ze swojego miasta i regionu, wrażliwego na potrzeby innych, czerpiącego siły i aktywność z historii i tradycji.

skocz do menu lub skocz do podmenu lub skocz do treści merytorycznej

Inne w tym dziale

Bannery

Useful Artistic Skills Group

Kanał RSS

Strona główna » O Fundacji

Rozmiar tekstu a A

Fundusz Ryszarda Rynkowskiego

napisano: 02 04 2007 r., autor: tf

Fundusz zainicjowany został w 2004 roku przez wybitnego elblążanina - Ryszarda Rynkowskiego, który dostrzegł potrzebę inwestowania w młodzież uzdolnioną muzycznie, pochodzącą z jego rodzimego miasta.

Ryszard Rynkowski od wielu lat współpracuje z Fundacją Elbląg. Corocznie jest gościem specjalnym Gali Fundacji Elbląg, podczas której przyznawany jest tytuł Filantropa Roku. Wybitny piosenkarz jest także laureatem Kryształowego Serca, przyznawanego przez Fundację osobom, organizacjom i instytucjom, które w sposób szczególny przysłużyły się rozwojowi Fundacji, a także dały się poznać jako wrażliwe na potrzeby innych i szlachetne w swym postępowaniu.

czytaj więcej

Fundusz polsko-niemiecki

napisano: 02 04 2007 r., autor: tf

Dzięki wieloletniej współpracy Fundacji Elbląg ze Stowarzyszeniem Ludności Pochodzenia Niemieckiego w tworzeniu jest fundusz, którego celem jest finansowanie wspólnych działań na rzecz naszego miasta. Jego inicjatorem i pomysłodawcą jest Erwin Vollerthun, pochodzący z podelbląskiego Majewa, obecnie mieszkający na terenie Bawarii.

Kilkanaście lat temu Vollerthun zapałał miłością do elblążanki, która obecnie jest jego żoną; jego miłość przelała się również na samo miasto Elbląg. Uhonorowany w 2006 roku statuetką Kryształowego Serca, nadal okazuje swą wrażliwość i szlachetność wobec tego miasta. Od lat stara się wspierać organizacje i placówki działające na terenie Elbląga, co objawia się m.in. darowiznami przekazywanymi na ich cel. Darowizny pochodzą głównie od byłych mieszkańców elbląskiego regionu.

Dzięki staraniom tych, którzy mimo dzielących kilometrów sercem bliscy są naszemu miastu, w niedalekiej przyszłości wsparcie (w ramach tworzonego Funduszu) zyskają działania polsko-niemieckie na rzecz dziedzictwa kulturowego Elbląga.

czytaj więcej

Fundusz nieograniczony

napisano: 02 04 2007 r., autor: tf

Fundusz został powołany 21 marca 2000 roku przez Fundację Elbląg.
Od początku dochody z Funduszu przeznaczane są na rozwiązywanie aktualnych problemów społecznych Elbląga oraz na rozwój miasta zgodnie ze statutem Fundacji Elbląg poprzez finansowanie działań elbląskich organizacji pozarządowych i innych podmiotów prawnych.

W ramach otwartego konkursu grantowego, ze środków Funduszu mogą korzystać: stowarzyszenia, oddziały stowarzyszeń, stowarzyszenia kultury fizycznej, fundacje, grupy nieformalne, organizacje parafialne, kluby uczniowskie, samorządy uczniowskie i studenckie oraz Rady Rodziców.

czytaj więcej

Statut Fundacji Elbląg

napisano: 02 04 2007 r., autor: tf

STATUT  FUNDACJI  ELBLĄG

dostosowany do statusu organizacji pożytku publicznego ze zmianami dokonanymi w dniu 16.02.2004 

Rozdział I 
POSTANOWIENIA  OGÓLNE 
§1. 
Fundacja pod nazwą Fundacja Elbląg - Fundusz Lokalny Regionu Elbląskiego zwana dalej Fundacją, ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 29.09.1999 Rep. A nr 3335/1999 w Kancelarii Notarialnej w Elblągu, ul. Królewiecka 96 a przed notariuszem Barbarą Malitka przez osoby prawne:  
1. Miasto - gminę Elbląg, 
2. Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, 
3. Elbląską Izbę Przemysłowo-Handlową. 

§ 2. 
Fundacja Elbląg działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203) oraz niniejszego statutu. 

§ 3. 
Fundacja posiada osobowość prawną i działa przez ustanowione w statucie organy. 

§ 4. 
Fundacja posługuje się pieczęcią wskazującą jej nazwę i siedzibę. 

§ 5. 
Siedzibą Fundacji jest miasto Elbląg. 

§ 6.
1. Fundacja prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju, zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym. 
3. Fundacja posiada prawo powoływania ośrodków, biur i oddziałów w kraju i za granicą. 

§ 7. 
Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. 

§ 8. 
Fundacja może ustanowić tytuły, odznaki i medale honorowe i przyznawać je, wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji. 

Rozdział II 
CELE  DZIAŁANIA  FUNDACJI  ELBLĄG 
§ 9 
Celami Fundacji zgodnie z potrzebami miasta Elbląga oraz Regionu Elbląskiego a także postanowieniami założycieli są: 
1. wspieranie programów społecznych i gospodarczych, zakładających rozwój miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, zwłaszcza w zakresie: 
(a) ochrony zdrowia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, 
(b) przeciwdziałanie patologiom - a szczególnie alkoholizmowi i narkomanii, 
(c) ograniczaniu bezrobocia, 
(d) pomocy społecznej i działalności charytatywno-opiekuńczej, (e)    oświaty i wychowania, 
(f) rozwoju kultury i pielęgnacji kultury materialnej regionu, 
(g) ochrony środowiska, 
(h) poprawy bezpieczeństwa publicznego i ograniczania przestępczości, 
(i) utrzymania i rejestracji obiektów zabytkowych, w tym również obiektów związanych z kultem religijnym, 
2. wspieranie i dofinansowywanie programów naukowych, naukowo-technicznych oraz prac naukowo-badawczych prowadzonych w zakresie możliwości rozwojowych miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego; 
3. promocję miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego. 

§ 10. 
Fundacja realizuje swoje cele określone w § 9 w szczególności przez: 
1.   organizowanie i finansowanie konferencji i seminariów oraz działalności popularyza­torskiej miasta Elbląga i Regionu Elbląskiego, 2. finansowanie programów przeciwdziałania patologiom społecznym, w szczególności alkoholizmowi, narkomanii i przestępczości młodzieży 
3.  finansowanie programów pomocy rodzinom wielodzietnym, patologicznym, osobom samotnym, bezdomnym, chorym, bezrobotnym 
4.   finansowanie programów rehabilitacji zdrowotnej, społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. 
5.   finansowanie programów  kulturalnych 
6.   finansowanie programów z zakresu ochrony środowiska 
7.   finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży 
8. finansowanie publikacji służących rozwojowi kulturalnemu i społeczno-gospodarczemu regionu 
9. finansowanie szkoleń dla osób bezrobotnych, niepełnosprawnych,  wolontariuszy 
10. finansowanie programów edukacyjnych i wychowawczych, 
11. finansowanie nowatorskich działań instytucji oświatowo-wychowawczych 
12. finansowanie programów z zakresu rozwoju demokracji i promocji postaw obywatelskich 
13. współdziałanie z instytucjami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, spółkami, przedsiębiorstwami, bankami, redakcjami i osobami fizycznymi w zakresie  wspierania celów Fundacji, 
14. skupianie wokół idei Fundacji ludzi sfery przemysłowej, finansowej i handlowej. 
15. działalność wspomagającą technicznie, szkoleniowo, informacyjnie i finansowo organizacje pozarządowe z Elbląga i Regionu Elbląskiego 

§ 11. 
Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych lub fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji. 

Rozdział III 
MAJĄTEK  I  DOCHODY  FUNDACJI  ELBLĄG 
Fundusz założycielski i inne składniki majątkowe Fundacji 
§ 12. 
Majątek początkowy Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 154.000 zł. 
§ 13. Dochodami Fundacji Elbląg mogą być: 
1. dochody ze zbiórek publicznych i imprez, 
2. dotacje budżetowe i pozabudżetowe subwencje, darowizny, spadki i zapisy otrzymane zarówno z terenu Polski, jak i z zagranicy, 3. dochody z majątku nieruchomego i ruchomego, 
4. dochody z działalności statutowej odpłatnej. 

§ 14. 
Sposób dysponowania majątkiem fundacji W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa jego długi. 

§ 15. 
1. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem. 
2. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych, zgodnie z ustalonym programem działania Fundacji oraz na koszty działalności samej Fundacji. 

Rozdział IV 
ORGANY  FUNDACJI  ELBLĄG 
§ 16. 
Organami Fundacji Elbląg są: 
1. Rada Fundacji; 
2. Zarząd Fundacji; 
3. Rada Sponsorów. 

§ 17. 
1. Rada Fundacji jest najwyższą władzą Fundacji. 
2. Rada Fundacji może liczyć nie więcej niż 9 osób. 
3. W skład Rady Fundacji wchodzą: 
3.1. 3 przedstawiciele desygnowani przez Prezydenta Elbląga, 
3.2. po 1 przedstawicielu desygnowanym przez odpowiedni organ zarządzający pozostałych fundatorów-założycieli, 
3.3. osoby wybrane przez Radę Fundacji, 
3.4. darczyńcy ofiarujący nie podlegające zwrotowi składniki majątkowe w kwocie nie mniejszej niż 10.000 zł, którzy wyrazili chęć przystąpienie do Rady Fundacji a Rada wyraziła wolę ich przyjęcia. 4. Pierwszą Radę Fundacji powołują Fundatorzy w następującym składzie: 
Mirosław Borzęcki; 
Arkadiusz Jachimowicz; 
Andrzej Kempiński; 
Zbigniew Orzech; 
Lucyna Szmurło. 
5. Każdy członek Rady Fundacji, z zastrzeżeniem § 32 ust. 2 dysponuje jednym głosem w głosowaniu. 
6. Członkowie Rady Fundacji i Zarządu muszą być mieszkańcami Elbląga. 
7. Kadencja członków Rady wynosi 4 lata, z tym, że co 2 lata następuje wymiana połowy  liczby członków. 
8. Rada Fundacji jest organem kontroli wewnętrznej niezależnym od Zarządu. 
9. Członkowie Rady Fundacji: 
a. nie mogą być członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, 
b. nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c. funkcję członka Rady pełnią nieodpłatnie.

§ 18. 
Rada Fundacji może powołać komisje opiniujące jako swoje ciała doradcze. W skład komisji opiniujących wchodzą osoby skupione wokół idei Fundacji. 
§ 19. 
1. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza. 
2. O terminie posiedzenia Rady Fundacji członkowie Rady powinni być powiadomieni na piśmie. 
3. W posiedzeniach Rady Fundacji uczestniczy przedstawiciel Zarządu. 
4. Uchwały Rady Fundacji, zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności 2/3 jej składu z tym, że wymagana jest obecność Przewodniczącego lub Sekretarza. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. 
5. W przypadku braku możliwości uczestniczenia członka Rady w zaplanowanym posiedzeniu Rady, może on oddać swój głos, wyrazić opinię na dany temat w formie pisemnej informacji dostarczonej do biura Fundacji lub przesłanej na adres mailowy Fundacji przed ustalonym terminem posiedzenia Rady. Oddany głos w taki sposób uważa się za ważny. 

§ 20. 
Rada Fundacji odbywa posiedzenia co najmniej raz w roku. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji. Z wnioskiem o zwołanie Rady Fundacji może wystąpić każdy członek Zarządu i Rady Fundacji. W tym przypadku Przewodniczący Rady Fundacji ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady Fundacji w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. 

§ 21. 
Do kompetencji Rady Fundacji należy: 
1. uchwalanie regulaminów Fundacji, 
2. powoływanie i odwoływanie Zarządu lub poszczególnych jego członków. 
3. zmiana statutu i struktury wewnętrznej Fundacji, 
4. podejmowanie uchwał o przekształceniu, połączeniu i likwidacji Fundacji i przeznaczeniu jej majątku, 
5. zatwierdzanie rocznych planów działania i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu, 
6. uchwalanie wieloletnich programów działania Fundacji, 
7. nadawanie tytułów honorowych. 

§ 22. 
1. Zarząd liczy do 6 osób powoływanych za ich zgodą przez Radę Fundacji. 
2. Na czas pełnienia funkcji w Zarządzie, członek Zarządu zawiesza członkostwo w Radzie Fundacji. 
3. Pracami Zarządu kieruje jego Prezes, powoływany spośród członków Zarządu przez Radę Fundacji. 
4. Zarząd Fundacji powoływany jest na okres 5 letniej kadencji. 
5. Kadencja Zarządu upływa z dniem 31 grudnia ostatniego roku kadencji. Dotychczasowy Zarząd pełni swoje funkcje do dnia powołania nowego Zarządu. 
6. W razie zmian w składzie Zarządu w ciągu kadencji okres kadencji nowo powołanych członków Zarządu upływa z końcem kadencji całego Zarządu. 
7. Rada Fundacji może w każdym czasie odwołać Zarząd lub poszczególnych jego członków. 
8. Członkowie Zarządu Fundacji nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. 

§ 23. 
Do kompetencji Zarządu należy: 
1. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji i zarządza jej majątkiem oraz odpowiada za realizację jej celów statutowych, 
2. Reprezentuje Fundację na zewnątrz, 
3. Opracowuje wieloletnie i roczne programy działania Fundacji, 
4. Składa Radzie Fundacji roczne sprawozdania z działalności, 
5. Przyjmuje subwencje, darowizny, spadki i zapisy, 
6. Ustala zasady, formę i tryb zatrudniania oraz wysokość zarobków pracowników Fundacji, 
7. Prowadzi księgę Fundatorów, która jest odpowiednio publicznie eksponowana, 
8. Przyznaje nagrody, wyróżnienia i dyplomy szczególnie zasłużonym Fundatorom i Organizatorom Fundacji. 
9. Podejmuje inne sprawy nie zastrzeżone dla pozostałych organów Fundacji. 

§ 24. 
1. Tytuły, o których mowa w § 23 pkt. 8 mają charakter osobisty. 
2. Osoby, które nie chcą, aby dokonane przez nich darowizny na rzecz Fundacji były ogłaszane publicznie, winny zgłosić takie zastrzeżenie Zarządowi Fundacji. 

§ 25. 
Tryb pracy i zasady działania Zarządu określa regulamin opracowany przez Prezesa i zatwierdzony przez Radę Fundacji. 

§ 26. 
1. Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. 
2. Rada Fundacji może podjąć decyzję o zatrudnieniu członka Zarządu na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilno - prawnej (umowa zlecenie lub o dzieło). Do czynności z tym związanych upoważniony jest Przewodniczący Rady Fundacji: w stosunku do Prezesa na podstawie każdorazowej Uchwały Rady Fundacji, natomiast w stosunku do pozostałych członków Zarządu na wniosek Prezesa. 
3. Wynagrodzenie zatrudnionego członka Zarządu ustala w Uchwale Rada Fundacji. 

§ 27. 
Zarząd odbywa posiedzenie w miarę potrzeb. 

§ 28. 
Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składa dwóch członków Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes. 

§ 29. 
1. W skład Rady Sponsorów wchodzą osoby fizyczne lub przedstawiciele osób prawnych, zasłużonych dla celów lub majątku Fundacji, których wolą jest nie działanie w Radzie Fundacji bądź w Zarządzie Fundacji. 
2. Rada Sponsorów posiada kompetencje opiniodawcze i doradcze we wszystkich sprawach istotnych dla Fundacji. 

§ 30. 
Zabrania się: 
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi", 
2. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 
3. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji, 
4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż  w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. 

§ 31. 
Księgi rachunkowe Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i księgi rachunkowe na zasadach określonych odrębnymi przepisami. 

Rozdział 
ZMIANY  STATUTU 
§ 32. 
1. Decyzje o zmianie statutu, w tym jej celów,  podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. Zmiana celów Fundacji wymaga zgody 4/5 członków Rady Fundacji. 

Rozdział VI 
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE 
§ 33. 
1. W przypadku rezygnacji fundatora jego prawa i obowiązki związane z Fundacją przechodzą na wskazany przez niego podmiot. 2. Jeżeli osoba wskazana przez rezygnującego fundatora założyciela jest również funda­torem założycielem, od tej chwili w głosowaniu będzie dysponować głosami przysługującymi wcześniej obu podmiotom. 

§ 34. 
1. Decyzję o rozwiązaniu Fundacji podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub z własnej inicjatywy. 
2. Likwidację prowadzi likwidator wyznaczony przez Radę Fundacji, któremu przysługują uprawnienia Zarządu. 
3. Majątek Fundacji pozostały po likwidacji przeznaczony będzie na cele wskazane w uchwale Rady Fundacji z uwzględnieniem celów, którym służy Fundacja. Zarząd Fundacji zobowiązany będzie przedstawić sądowi wniosek o przeznaczanie powyższych środków majątkowych na cel wskazany w uchwale Rada Fundacji. 

§ 35. 
Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zarejestrowania Fundacji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy. 

Krystyna Miezio 
Przewodnicząca Rady Fundacji Elbląg    

czytaj więcej

Logo

napisano: 02 04 2007 r., autor: tf

Tu możesz pobrać logo Fundacji Elbląg w formacie JPG.

czytaj więcej

Idź do strony: pierwsza poprzednia 1 2 3 4 5 6 następna ostatnia